Fastighetsundersökning

Bättre att vara säker

Ingen byggnad är evig, utan den föråldras på samma sätt som allt annat omkring oss. Byggnadens varje del har en teknisk livslängd, som berättar om konstruktionens, byggnadsdelens, apparatens eller anordningens hållbarhet. Om byggnaden inte underhålls på rätt sätt, kan behovet för att reparera eller förnya delarna komma emot redan tidigare än beräknat. Även de dolda fuktriskerna i konstruktionerna kan avsevärt förkorta deras livstid. Tid och yttre förhållanden är utlösande faktorer för skador i riskkonstruktioner, men konstruktionernas egentliga tillstånd får man reda på endast genom att undersöka. Det är fördelaktigt för fastighetsägaren att vara medveten om vad som pågår i byggnaden, t.ex. i vilket skede av sin livstid de olika byggnadsdelarna är. På detta sätt kan man vara ett steg före och undvika fukt- och mikrobskador, som sänker byggnadens värde och användbarhet, samt orsakar risk för hälsan.

Bra underlag för renovering eller ombyggnadsarbete

En väl utförd fastighetsundersökning avslöjar byggnadens brister och risker. Den utgör ett ypperligt underlag för t.ex. förebyggnade åtgärder, grundrenovering eller ombyggnadsarbeten. Då man känner till byggnadens nuläge kan man genom rätt åtgärder förlänga dess livsslängd och förebygga problem i framtiden. Med över 30 års erfarenhet ger vi förslag på hållbara byggnads- och fukttekniska lösningar. Om man tänker investera i att bygga om, eller renovera, så är det lönsamt att göra det rätt.

Vad ingår i en fastighetsutredning?

Varje fastighetsundersökning skräddarsys för att tjäna varje enskilt fall. Arbetet kan bestå av bl.a. informationssamling, genomgång av ritningar, öppning av kontrollhål i konstruktioner, bedömning av hustekniken, samt olika mätningar och provtagningar.

En fastighetsutredning ger information om bl.a.:

  • byggnadens fukttekniska egenskaper och risker
  • fukt- och mikrobskador
  • material och deras påverkan
  • luftläckage och köldbryggor (varmefotografering)
  • byggnadens täthet
  • livslängd och behovet för underhåll

Undersökningens alla arbetsmoment, provtagningar och mätningar dokumenteras. Vid behov ges förslag på bättre lösningar gällande konstruktioner, material, husteknik, fuktteknik och innemiljö.