Kvalitetssäkring

Kvalitet är lönsamt

Att bygga eller renovera en byggnad är en stor investering, och att kvaliteten av slutresultatet blir bra är till fördel för både användarna och fastighetsägaren. Ett mått på byggnadens kvalitet är innemiljön. God innemiljö ökar trivsamhet, understödjer god hälsa, ökar arbetseffektiviteten, och tryggar fastighetens värde. Idag är det vanligt med rapporter om fukt- och innemiljöproblem i nybyggader, vilket orsakar bekymmer och kostnader för så väl användarna, som fastighetens ägare. Det finns mycket information gällande rätt byggnadsmetoder, men ändå fortsätter det att uppstå problem.

Inte råd med misstag

Både ny- och renoveringsbyggande kräver idag en bred variation av expertis av både planerare och byggare. Nya konstruktionstyper och  -material, en ökad mängd buller och föroreningar i luften, samt strängare energi- och byggnadsbestämmelser har tillfört byggandet många utmaningar. Även små misstag i den fukttekniska planeringen eller utförandet av konstruktioner, eller i utvärderingen av fuktmätningar, kan leda till fuktskador, och med tiden till innemiljöproblem. Dessa ofta dyra och besvärliga situationerna kunde undvikas genom att flytta kontrollen och ansvaret av de fukttekniska faktorerna till en fuktsakkunnig.

Fuktsäkrad byggnad

Contec erbjuder skräddarsydda tjänster som försäkrar byggnadens fukttekniska kvalitet. Vi ser till att konstruktionerna planeras och installeras fukttekniskt sett rätt, och kontrollerar byggnadsfukten, bl.a. genom att försäkra konstruktioners tillräckliga skydd och torkning under hela byggnadsprojektet.

Alla lösningar, åtgärder och mätningar som berör projektet dokumenteras och levereras till beställaren. Våra sakkunniga kan vid behov ge råd gällande andra faktorer som påverkar innemiljön, liksom luftväxling, materialval och termisk komfort.