Innemiljöteknisk utredning

Betydelsen av bra innemiljö

Bra innemiljö är ett grundläggande krav för en byggnad, vars syfte är att skydda människan från yttre förhållanden och skapa en god och sund miljö att bo och arbeta i. Innemiljön påverkar alltifrån välbefinnande och termisk komfort, till hälsopåverkan, liksom:

  • irritation på slemhinnor och hud,
  • feber och feberkänsla,
  • huvudvärk, illamående och onormal trötthet,
  • andnöd och hosta,
  • ledvärk,
  • återkommande infektioner,
  • astmatiska och allergiska symptom.

En behaglig och ren innemiljö gynnar, förutom fysisk hälsa, även psykiskt välbefinnade, och förhöjer bevisat prestationsförmågan i både skolor och på arbetsplatser.

Varje problem har en lösning

Vårt mål är att utreda orsaken till varje enskilt innemiljöproblem, så att det kan grundligt åtgärdas och förebyggas. Enligt våra erfarenheter framträder orsakerna till problemen då helhetsbilden klarnar. Det förutsätter ett systematiskt och grundligt utredningsarbete, under vilken det samlas information om bl.a. byggnadens historia, användaråsikter, observationer, material, fukttekniska risker, luftväxling och resultat från väl överlagda mätningar och provtagningar. Av dessa kan en eller flera vara avgörande för att nå lösningen.

Vår erfarenhet är att användarna har en viktig roll i utredningsprocessen, och vi tar hänsyn till deras åsikter och upplevelser. Vi kan t.ex. samla lägesspecifika användaråsikter i realtid, även av stora användargrupper. Öppen och tillräcklig kommunikation under en innemiljöutredning gör processen smidig, och lättar på eventuell oro och spekulationer.

Börja rätt

Då man börjar grundligt får man undersökningen på rätt spår från början. Initialgranskning är en inledande riskbedömning av byggnaden eller de utrymmen som är mål för utredning. Syftet med en initialgranskning är att avfärda eller inrikta misstankar mot vissa områden, verksamheter eller funktioner i byggnaden som kan orsaka risk för skador eller dålig inomhusluftkvalitet. Vi samlar bakgrundsinformation, granskar ritningar och gör en sensorisk bedömning av byggnaden. Efter intialgranskningen kan vi fortsätta undersökningen med väl överlagda undersökningsåtgärder.